เกิ ด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ หยิบจับอะไรเป็นเงิ นเป็นทอ ง ดว งรับ ทรัพ ย์ รับ โชค

เกิ ด 3 วันนี้ มีเกณฑ์ หยิบจับอะไรเป็นเงิ นเป็นทอ ง ดว งรับ ทรัพ ย์ รับ โชค

วันเสาร์ ดว งรับ ทรัพ ย์

เด่นเรื่องธุรกิจอาหาร ค้าขายได้มากกว่าเดิม

แต่ระวังเรื่องความสะอาดให้มากในช่วงนี้อาจจะ

เกิ ดปั ญหา หรือข่าวที่ทำให้เกิ ดชื่อเสียงจาก

ความสะอาดได้และอาจจะไม่คุ้ม

หรือเสียแบรนด์ของคุณที่ทำมานานได้

ดว งรับ โชควันอาทิตย์

เด่นเรื่องการงานด้านต่างประเทศ มีการติดต่อทางด้าน

รู้ก่อนเจ้ามือแน่นอน หวยดังมาแรงก่อนใคร

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ต่างประเทศเยอะขึ้นกำไรในส่วนของต่างประเทศ

เยอะขึ้นแต่แนะนำให้ร ะ วั งเ รื่องเอกสารสัญญา

ดว งรับ ทรัพ ย์วันพุธ

เด่นเรื่องการบริการ มีการชมจากลู กค้ าหรือผู้ใช้บริการ

อย่ างมากในสินค้าของเราแต่แนะนำร ะ วั ง เ รื่ อ งอารมณ์

ของเราที่อาจจะขึ้นหรือว่าลงง่ายจนเกินไป

•เป็น ความเชื่อ ส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจารณ ญาณในก ารอ่าน•

ขขอบคุณที่มา… r u g y i m

Facebook Comments
v>