สิทธิ์เยีย วย านักเรียน 2,000 บาท รู้เล ยได้ไม่ได้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองที่ได้รับเงินเยียวยาจะสามารถนำเงิน 2,000 บาท ที่ได้รับไปใช้แบ่งเบาภาระในด้านใดได้บ้าง “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าอินเทอร์เน็ต

ค่าไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่า ยในระดับอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษ าภาครัฐและเอกชน ในระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยสามารถนำไปแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 จำนวน 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน

ช่องทางการรับเงิน

กระทรวงศึกษาธิการ จะจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ศธ.และนอกสังกัด ศธ.ที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาท จำนวนรวม เกือบ 11ล้านคน

ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.8 ล้านคน

วันนี้ทีมงานของเราจะพาไปเช็กสิทธิ์ของนักเรียนที่ได้ 2000 ใครได้หรือไม่ได้ เช็กได้ที่นี่เลย ซึ่งการเช็กสถานี้ สามารถเช็กได้แค่โรงเรียนเอกชนเท่านั้นนะคะ

โดยเข้าไปที่ลิงคฺนี้เลยจ้า เช็กสิทธิ์เยียวยา ใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบได้เลยค่ะ

Facebook Comments Box