จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม ล่วงรู้ทุกอย่าง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64 ที่ผ่านมาเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ได้นำจดหมายที่พระครูบาบุญชุ่มเขียนในถ้ำ เป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษไทย ระบุว่า

ธรรมะจากถ้ำ 7 -8-2021

ข้อเมตตาจาก

พระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ให้ได้รับรู้ถึงข้อเมตตา เราพระครูบาพ่อ อยู่ดีมีสุข ได้ปฏิบัติภาวนา ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เบากายเบาใจ ไม่มีเรื่องอันใดที่จะทำให้ทุกข์ร้อน ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันใด อยู่ตามธรรมชาติของคนเฒ่าแก่เป็นธรรมดา ไม่มีอะไร ไม่อยากได้อันใด มีสติอยู่ตลอด

ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน พิจารณาถึง รูป นาม สังขาร เมื่อได้พิจารณาแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายในสังขารนี้ เป็นที่สุด ได้เห็นถึง ขณิกะมรณะ ขณิกะนิพพาน ได้เป็นที่พึ่งพิงของเราจริง

อันสภาวะธรรมทั้งหลาย มีอนิจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารธร รมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่เป็นไปดังใจปรารถนา เกิดมาแล้วก็รอซึ่งวันต า ย กินข้าวก็เพื่อรอวัน ต า ย เท่านั้น เกิดมาแล้ว ก็รอแก่เฒ่า แล้วก็ ต า ย อย่าได้อยู่เฉยๆ กินเฉยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใดๆไม่สามารถนำไปด้วยในป่าช้ามีแต่ตัวเปล่า เท้าเปล่า มือเปล่า เท่านั้น

หาก ต า ย ไปแล้วของทุกสิ่งก็ทิ้งไว้ข้างหลังทั้งนั้น ขอให้มีสติ ขอให้กลัวต่อบาปความทุกข์สังสารวัฏ การเกิด แก่ เจ็บ ต า ย ในโลกนี้มีแต่ความขุกข์เท่านั้น ทุกข์ตั้งเกิด จนวัน ต า ย

อันวันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ เรื่องความทุกข์นี้มีเมื่อกันทุกชีวิต อย่าอยู่อย่างประมาทหลงลืมตัว อันความต า ยนี้ใกล้ตัวเรามามากทุกทีแล้ว อย่าปล่อยวันเวลาให้เสียเปล่า ให้พากันรีบ สร้างบารมี อันเป็นบุญกุศล

เวลานี้ในโลกเรามีเรื่อง โ ร ค ร ะ บ า ด ต า ย กันเยอะ คนห่างไกลไม่มีศีลธรรม ฆ่ าฟันกันต าย อดยาก กั้นอาหารตายกันก็เยอะ ดูไปทางไหนเมืองไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศ กเศ ร้า ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอีกแล้ว ในโลกนี้เดื อ ดร้อ นกันไปทุกบ้านทุกเมือง มีแต่ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ที่จะเป็นที่พึ่งของเรา และเรื่องบุญกุศล ที่เราได้คิดได้สร้างไว้นั้น ที่จะเป็นที่พึ่งอิงของเราจนถึงซึ่งทางสงบเย็นนิพพานคนดีมีปัญญาทั้งหลายมุ่งแต่หาทางสงบเย็น

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเอาธาตุเมตตานี้เป็นน้ำรดหล่อในหัวใจสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นทุกข์จากโรคร้ายกาฬะลงเมืองต า ยกันเยอะ ขอให้ทุกคน หายจาก โ ร ค ร้ า ย ในเร็ววัน เร็วคืน ด้วยเทอญ

ขอเมตตาพรนี้จงเป็นมงคล ให้อยู่ดีมีสุข ในทุกกิริยาบท ไม่ว่าจะ เดิน นอน นั่ง ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกๆคน ทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลก และ ทางธรรม ทั้งในเมืองคน เมืองผี จนถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้สมดังคำอธิฐานปรารถนานี้ด้วยเทอญ นิพพานัง ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ

พระครูพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ

Facebook Comments Box