ຣายงาuสถาuกาຣณ์ CV19 ปຣะจำวัuที่ 7 สิงหาคม

รายงานสถา นการณ์ โควิดวันนี้ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 64  เรียกได้ว่ายอดผู้ป่วยกับยอ ดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงจน น่าตกใจ เสียชีวิ ตเพิ่ม 212 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,838 ราย แบ่งเป็น

-ผู้ติดเชื้อร ายใหม่ 20,915 ราย

-จา กเรือนจำ/ที่ต้ องขัง 923 ราย

เสียชีวิตสู งสุดเท่า ที่ระบาดมา

ยิ่งนับวันย อดผู้ติดเชื้อและยอดเสียชีวิ ตยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ ตามดูแลตัวเองกันดีๆนะครับ

ขอแสดงความเสี ยใจและอาลั ยอย่างสุดซึ้งกั บยอดผู้เสีย ชีวิตครับ

ขอบคุณ  มุมข่าว

Facebook Comments Box