หมอเตือuด่วu 2 อาทิตย์นี้ งดออกจากบ้าu

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ บอกว่าจะมีความยุ่งยากใ นการเดินทางข้ามพื้นที่ใน 14 วันนี้

คาดการณ์ได้เลยครับว่า สิ่งที่ท่านอ ยากจะสะดวกสบายจะไม่เกิ ดขึ้น แล้วก็จะทำให้ท่า นต้องตัดสินใจ ใหม่ที่จะไม่ออกจากบ้าน นี่คือสิ่งที่จะเกิดตั้งแต่วันนี้สำหรับบุคคลและ กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นเรื่ งการงดออกนอก เคหสถาน 6 กลุ่ม ได้แก่

เจ้าหน้าที่ทาง านการส าธารณสุข

การขนส่ง เพื่อประโ ยชน์ด้านอาหาร ย า เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพ ทย์ สินค้าอุปโภค ผลผลิตทางก ารเกษตร น้ำมัน เชื้อ เพลิง ไปรษณีย์ พัสดุ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออก นำเข้า

การขน ย้ายประชาชน

การให้บริก ารประชาชน

การประกอบ อาชีพจำเป็น ไม่สามารถ ทำงานนอกสถานที่ได้

อื่น ๆ ที่ได้รับ อนุญาตเฉพาะรา ยของเจ้ าหน้าที่

พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการส ภาความมั่นคงแห่งชาติหรือส มช ในฐานะผู้อำนวย การศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริห ารสถานการณ์cv-19 (ศปก.ศบค.) อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการงดออกนอกเคหสถาน ตา มข้อกำหนดฉบับที่  28 ว่า แบ่งเป็น 2 ส่วนส่วนแรก-ช่วงเวลาเคอร์ฟิว ระห ว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. เป็นการบังคับสั่งห้ามการออก นอกที่พักอาศัย ส่วนที่สอง-ช่วงนอกเ วลาเคอร์ฟิวให้งดและหลีกเลี่ ยงการออกนอกเคหส ถาน ยกเว้นมีความจำเป็นในบางกิจกรรม

ช่วงนี้ขอใช้คำว่า ให้ ไ ปก่อนนะครับ ให้ง ด ให้หลีกเลี่ยง เพราะว่าเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไป อาจจะจำเป็นต้องใ ช้คำว่า ห้าม เมื่อถึงคำว่าห้ามแล้วเนี่ย คงมีกิจการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการ ยกเว้นน้อยกว่านี้มาก” พล.อ. ณัฐพลก ล่าวเลขา สมช. กล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการป ระเมินสถานการณ์เพื่อปรับมาตรการทุก 7 วัน หากสถานการณ์การแพร่ยังไม่ ดีขึ้น ผู้ติดยังไม่ลดลง ศบ ค. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรอง รับในทุกสถานการณ์ไว้แล้ว ส่วนจะไปถึงการใช้มาตรการปิดเมืองในระดับเ ดียวกับที่เมืองอู่ฮั่น ประเท ศจีนใช้หลังเกิดการระ บาดในช่ วงแรกหรือที่สือมวลชนเรียกว่า อู่ฮั่นโมเดล หรือจะไปถึงขั้นการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือ ไม่นั้นต้องฟัง สธ. ว่าจะป ระเมินอย่างไร ซึ่งทาง ศบค. มีความพร้อมในทุกกรณี

สำหรับฟูลล็อกดาวน์นั้น เราไม่ได้มองตั วเลขใดตัวเลขหนึ่ง เรามองหลายปัจจัย ทั้งจำนวนผู้ติด จำนวนส ถานพยาบาลที่มี อยู่ แล้วก็ปัจจัยอื่น ๆ ในแง่เศรษฐกิจด้วย มองในทุกมิตินะครับ ไม่ได้ มองในแง่ด้านใ ดด้านหนึ่งด้านเดียว พล.อ. ณัฐพลกล่าวเล ขา สมช. ยังพูดถึงข้อ เรียกร้องจากภาคประชาสังคมบางส่วนที่ต้องการให้รัฐบาลไทยจำกัดจำนวนการ ส่งออกวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิต โดย บ. สยามไบโอไซเอนซ์ ในประเทศไทย เพื่อให้ไทยมีวัคซีนcv-19 อย่างเพียงพอว่า ช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค. พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา นายกรัฐมนตรีได้เรียก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องนี้ เพื่อปรั บแผนการจัดหาวั คซีนรองรับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการฉีดวัค ซีนเข็มที่ 3 ให้บุคลากรท างการแพทย์ และ จำนวนวัคซีนที่เข้า าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โด ยนายอนุทินจะกลับไปพิจารณาและก ลับมารายงานน ายกฯ อีกครั้งหนึ่ง

Facebook Comments Box